14.6.57

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
ISBN :978-616-361-189-5
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2557
ขนาด (w x h) : 145 x 207 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 180 หน้า
ราคา :   180 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นพื้นฐาน
     บทที่ 2  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
     บทที่ 3  การวิเคราะห์งานและการออกแบบงาน
     บทที่ 4  การสรรหาและการคัดเลือก
     บทที่ 5  การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงาน
     บทที่ 6  การพัฒนาอาชีพ
     บทที่ 7  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     บทที่ 8  การบริหารค่าตอบแทน
     บทที่ 9  สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
     บทที่ 10  การแรงงานสัมพันธ์

10.11.56

พฤติกรรมองค์การ ฉบับแนวใหม่ (Organizational Behavior)พฤติกรรมองค์การ ฉบับแนวใหม่ (Organizational Behavior)
ISBN :978-616-335-948-3
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2556
ขนาด (w x h) : 145 x 207 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 287 หน้า
ราคา :   250 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1  พฤติกรรมองค์การ
     บทที่ 2  พื้นฐานของพฤติกรรมบุคคลและบุคลิกภาพ
     บทที่ 3  ทัศนคติ ค่านิยม และความพึงพอใจ
     บทที่ 4  การรับรู้และคุณลักษณะ
     บทที่ 5  การเรียนรู้และการเสริมแรง
     บทที่ 6  การจูงใจ
     บทที่ 7  ความเครียดในงาน
     บทที่ 8  พฤติกรรมกลุ่ม
     บทที่ 9  อำนาจ
     บทที่ 10  ภาวะผู้นำ
     บทที่ 11  ความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง
     บทที่ 12  การติดต่อสื่อสาร
     บทที่ 13  การตัดสินใจ
     บทที่ 14  วัฒนธรรมองค์การ
     บทที่ 15  การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

21.4.56

เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor Technique)เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor Technique)
ISBN :978-616-321-624-3
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2556
ขนาด (w x h) : 145 x 207 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 239 หน้า
ราคา :   160 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1  เทคนิคการเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่: แนวคิดและทักษะ
     บทที่ 2  บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
     บทที่ 3  การวางแผนการบังคับบัญชา
     บทที่ 4  การตัดสินใจ
     บทที่ 5  การจูงใจ
     บทที่ 6  การสื่อสาร
     บทที่ 7  การจัดการวินัย
     บทที่ 8  ทีมงาน: การให้ความสำคัญกับอำนาจในที่ประชุม
     บทที่ 9  การควบคุมความปลอดภัย
     บทที่ 10  การจัดการเกี่ยวกับเวลาและความเครียด

28.10.55

การบริหารความขัดแย้งในองค์การ (Organization Conflict Management)


การบริหารความขัดแย้งในองค์การ (Organization Conflict Management)
ISBN :978-616-305-628-3
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2555
ขนาด (w x h) : 145 x 207 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 143 หน้า
ราคา :   140 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1  ความขัดแย้ง
     บทที่ 2  แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความขัดแย้ง
     บทที่ 3  กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
     บทที่ 4  การป้องกันความขัดแย้ง
     บทที่ 5  การบริหารความขัดแย้ง
     บทที่ 6  การเจรจาต่อรอง

8.7.55

หลักการตลาด (Principles of Marketing)


หลักการตลาด (Principles of Marketing)
ISBN : 978-974-7622-59-1
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2555
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 185 หน้า
ราคา :  200 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 ภาพรวมของตลาดในสมัยปัจจุบัน
     บทที่ 2 การตลาดเชิงกลยุทธ์
     บทที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภค
     บทที่ 4 การแบ่งส่วนตลาดและตลาดเป้าหมาย
     บทที่ 5 การตลาดและแนวความคิดของการวางแผนและกลยุทธ์
     บทที่ 6 แนวคิดสินค้าและบริการ
     บทที่ 7 แนวความคิดและกลยุทธ์วัฏจักรของสินค้า
     บทที่ 8 กลยุทธ์ด้านราคา
     บทที่ 9 การส่งเสริมการขายสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ
     บทที่ 10 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
     บทที่ 11 กลยุทธ์การจัดจำหน่ายและการบริหารงานจัดส่งสินค้า
     บทที่ 12 การวิจัยการตลาดและระบบข้อมูลข่าวสาร

20.8.54

การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management)


การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management)
ISBN : 978-974-350-300-9
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2554
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 492 หน้า
ราคา :  270 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 การจัดการสมัยใหม่ : ทักษะเพิ่มความสำเร็จ
     บทที่ 2 แนวความคิดทางการจัดการ
     บทที่ 3 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
     บทที่ 4 การจัดการและความหลากหลาย
     บทที่ 5 หลักการวางแผน
     บทที่ 6 การตัดสินใจ
     บทที่ 7 การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงาน
     บทที่ 8 ความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่และการมอบหมายงาน
     บทที่ 9 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
     บทที่ 10 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
     บทที่ 11 การส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
     บทที่ 12 ภาวะผู้นำ
     บทที่ 13 การจูงใจ
     บทที่ 14 การจัดการโครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมองค์การ
     บทที่ 15 กลุ่มและทีมที่มีประสิทธิผล
     บทที่ 16 ความเข้าใจเกี่ยวกับคน : ทัศนคติการรับรู้และการเรียนรู้
     บทที่ 17 หลักของการควบคุม
     บทที่ 18 เทคโนโลยีสารสนเทศ
     บทที่ 19 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่

28.11.53

ทฤษฎีองค์การ ฉบับแนวใหม่ (Organization Theory)

ทฤษฎีองค์การ ฉบับแนวใหม่ (Organization Theory)
ISBN : 978-974-401-904-2
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2554
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 236 หน้า
ราคา :  240 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 ทฤษฎีองค์การ
     บทที่ 2 ประสิทธิผล
     บทที่ 3 โครงสร้างองค์การ
     บทที่ 4 การออกแบบองค์การ
     บทที่ 5 ขนาดขององค์การ
     บทที่ 6 อำนาจหน้าที่ อำนาจและการเมืองในองค์การ
     บทที่ 7 เทคโนโลยีองค์การ
     บทที่ 8 สิ่งแวดล้อม
     บทที่ 9 วัฒนธรรมองค์การ
     บทที่ 10 การเกิดองค์การ การเจริญเติบโตการเสื่อมถอยและการสิ้นสุดขององค์การ
     บทที่ 11 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
     บทที่ 12 องค์ประกอบพื้นฐานขององค์การและองค์การในอนาคต

การจัดการระหว่างประเทศ (International Management)

การจัดการระหว่างประเทศ (International Management)
ISBN : 978-974-401-817-5
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2553
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 208 หน้า
ราคา :  200 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 การจัดการระหว่างประเทศ : มุมมองระดับโลก
     บทที่ 2 กลยุทธ์ด้านต่างประเทศ : การสร้างคุณค่าสินค้าในตลาดต่างประเทศ
     บทที่ 3 โครงสร้างองค์การและระบบควบคุม
     บทที่ 4 การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
     บทที่ 5 โอกาสที่ดีในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและทางเลือกในการเป็นผู้ประกอบการ (เจ้าของกิจการ)
     บทที่ 6 การสื่อสารที่มีประสิทธิผลข้ามวัฒนธรรม
     บทที่ 7 การจูงใจข้ามวัฒนธรรม
     บทที่ 8 การเป็นผู้นำข้ามวัฒนธรรม
     บทที่ 9 การวางแผนกลยุทธ์ระดับโลก
     บทที่ 10 พันธมิตรระดับโลกและปฏิบัติตามกลยุทธ์
     บทที่ 11 การจัดการระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมือง
     บทที่ 12 อนาคตของการจัดการระหว่างประเทศ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
ISBN : 978-974-235-126-7
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2553
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 219 หน้า
ราคา :  220 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 การบริหารเชิงกลยุทธ์
     บทที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์
     บทที่ 3 การวิเคราะห์ภายนอก : โอกาส, อุปสรรค การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์คู่แข่งขัน
     บทที่ 4 การวิเคราะห์ภายใน ขีดความสามารถที่แตกต่าง ข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันและความสามารถในการทำกำไร
     บทที่ 5 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
     บทที่ 6 กลยุทธ์ระดับบริหาร
     บทที่ 7 กลยุทธ์หน้าที่
     บทที่ 8 การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันโดยผ่านกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
     บทที่ 9 กลยุทธ์ระดับบริษัท : การผสมผสานตามแนวนอน, การผสมผสานตามแนวตั้ง
     บทที่ 10 การสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันผ่านกลยุทธ์ระดับหน้าที่
     บทที่ 11 การควบคุมกลยุทธ์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     บทที่ 12 ผู้นำกลยุทธ์

แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์และทฤษฎีระบบราชการ

แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์และทฤษฎีระบบราชการ
ISBN : 978-974-10-7047-3
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2551
ขนาด (w x h) : 145 x 207 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 131 หน้า
ราคา :  150 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ ความหมายของคำว่า รัฐประศาสนศาสตร์
     บทที่ 2 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์และวิกฤตทางด้านเอกลักษณ์
     บทที่ 3 รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่
     บทที่ 4 แนวทางรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย
     บทที่ 5 เปรียบเทียบการบริหารรัฐกิจแบบเก่าและการบริหารรัฐกิจแบบใหม่
     บทที่ 6 ทฤษฎีระบบราชการ
     บทที่ 7 การปฏิรูประบบราชการไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

การสื่อสารทางธุรกิจ (Business Communication)

การสื่อสารทางธุรกิจ (Business Communication)
ISBN : 978-974-04-0782-9
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2551
ขนาด (w x h) : 145 x 207 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 184 หน้า
ราคา :  170 ฿

  สารบัญ :
     บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารทางธุรกิจ
     บทที่ 2 หลักการในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
     บทที่ 3 การติดต่อสื่อสาร
     บทที่ 4 หัวใจสำคัญในการสื่อสารด้วยคำพูด
     บทที่ 5 การฟัง การเขียน การอ่าน และการสื่อสาร
     บทที่ 6 การหางานและการเขียนประวัติ
     บทที่ 7 การสื่อสาร การจ้างงานและการสัมภาษณ์
     บทที่ 8 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในโลกธุรกิจ

การพัฒนาองค์การ (Organization Development)


การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
ISBN : 978-974-7519-94-5
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2554
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 221 หน้า
ราคา :  200 ฿

 สารบัญ :
     บทที่ 1 จุดเริ่มต้นทั่วๆไปที่จะพัฒนาองค์การ
     บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงในองค์การ
     บทที่ 3 การวิจัยและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
     บทที่ 4 การวินิจฉัยองค์การ กลุ่มและงาน
     บทที่ 5 การสอดแทรกการพัฒนาองค์การ
     บทที่ 6 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
     บทที่ 7 การนำการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
     บทที่ 8 การพัฒนาองค์การ
     บทที่ 9 การปฏิรูปองค์การ
     บทที่ 10 แนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาองค์การ