แนะนำหนังสือของเรา

Our Facebook

8.5.59

กฎหมายธุรกิจ (Business Law)กฎหมายธุรกิจ (Business Law) 
ISBN :978-616-406-672-4
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2559
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 235 หน้า
ราคา :   210 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
     บทที่ 2  บุคคล ทรัพย์และทรัพย์สิน
     บทที่ 3  นิติกรรมและสัญญา
     บทที่ 4  หนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้
     บทที่ 5  ซื้อขาย ขายฝาก ขายทอดตลาด แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
     บทที่ 6  จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน เก็บของในคลังสินค้า กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
     บทที่ 7  คำ้ประกัน จำนอง จำนำ
     บทที่ 8  ยืม ฝากทรัพท์ ตัวแทน นายหน้าและประนีประนอมยอมความ
     บทที่ 9  ตั๋วเงิน
     บทที่ 10  ประกันภัยและประกันชีวิต
     บทที่ 11  ห้างหุ้นส่วนและบริษัท
     บทที่ 12  ครอบครัวและมรดก
     บทที่ 13  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
     บทที่ 14  กฎหมายอุตสาหกรรม


2.5.58

รัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ (Public Administration: Concepts, Theories, and Practical Methods) ผลงาน ดร.บุญเลิศ ไพรินทร์รัฐประศาสนศาสตร์: แนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติ (Public Administration: Concepts, Theories, and Practical Methods) 
ISBN :978-616-34802-2-4
ผู้แต่ง : ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร์
ปีที่พิมพ์ : 2556
ขนาด (w x h) : 210 x 297 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 360 หน้า
ราคา :   300 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1  บทนำ
     บทที่ 2  รัฐประศาสนศาสตร์กับการแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง และการแสวงหาแนวร่วม
     บทที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหารและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
     บทที่ 4  นโยบายสาธารณะ
     บทที่ 5  การวางแผนเชิงกลยุทธ์
     บทที่ 6  องค์การและการพัฒนาองค์การ
     บทที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
     บทที่ 8  ภาวะผู้นำและจริยธรรมสำหรับนักบริหาร
     บทที่ 9  การวิจัยเพื่อพัฒนารัฐประศาสนศาสตร์


1.5.58

ภาวะผู้นำ (Leadership) ฉบับแนวใหม่ภาวะผู้นำ (Leadership) ฉบับแนวใหม่
ISBN :978-616-92233-1-3
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2558
ขนาด (w x h) : 145 x 207 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 158 หน้า
ราคา :   170 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1  ความสำคัญของการเป็นผู้นำ
     บทที่ 2  ความเป็นผู้นำในแต่ละบุคคลในมุมมองจากการวิจัย
     บทที่ 3  ผู้นำกับองค์การแห่งการเรียนรู้
     บทที่ 4  การเป็นผู้นำกับวัฒนธรรม
     บทที่ 5  อำนาจกับการใช้อำนาจ
     บทที่ 6  รูปแบบของความเป็นผู้นำ
     บทที่ 7  การเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์
     บทที่ 8  การพัฒนาความเป็นผู้นำ

14.6.57

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
ISBN :978-616-361-189-5
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2557
ขนาด (w x h) : 145 x 207 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 180 หน้า
ราคา :   180 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ขั้นพื้นฐาน
     บทที่ 2  การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
     บทที่ 3  การวิเคราะห์งานและการออกแบบงาน
     บทที่ 4  การสรรหาและการคัดเลือก
     บทที่ 5  การปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงาน
     บทที่ 6  การพัฒนาอาชีพ
     บทที่ 7  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     บทที่ 8  การบริหารค่าตอบแทน
     บทที่ 9  สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
     บทที่ 10  การแรงงานสัมพันธ์

10.11.56

พฤติกรรมองค์การ ฉบับแนวใหม่ (Organizational Behavior)พฤติกรรมองค์การ ฉบับแนวใหม่ (Organizational Behavior)
ISBN :978-616-335-948-3
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2556
ขนาด (w x h) : 145 x 207 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 287 หน้า
ราคา :   250 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1  พฤติกรรมองค์การ
     บทที่ 2  พื้นฐานของพฤติกรรมบุคคลและบุคลิกภาพ
     บทที่ 3  ทัศนคติ ค่านิยม และความพึงพอใจ
     บทที่ 4  การรับรู้และคุณลักษณะ
     บทที่ 5  การเรียนรู้และการเสริมแรง
     บทที่ 6  การจูงใจ
     บทที่ 7  ความเครียดในงาน
     บทที่ 8  พฤติกรรมกลุ่ม
     บทที่ 9  อำนาจ
     บทที่ 10  ภาวะผู้นำ
     บทที่ 11  ความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง
     บทที่ 12  การติดต่อสื่อสาร
     บทที่ 13  การตัดสินใจ
     บทที่ 14  วัฒนธรรมองค์การ
     บทที่ 15  การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ

21.4.56

เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor Technique)เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor Technique)
ISBN :978-616-321-624-3
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2556
ขนาด (w x h) : 145 x 207 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 239 หน้า
ราคา :   160 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1  เทคนิคการเป็นหัวหน้างานสมัยใหม่: แนวคิดและทักษะ
     บทที่ 2  บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
     บทที่ 3  การวางแผนการบังคับบัญชา
     บทที่ 4  การตัดสินใจ
     บทที่ 5  การจูงใจ
     บทที่ 6  การสื่อสาร
     บทที่ 7  การจัดการวินัย
     บทที่ 8  ทีมงาน: การให้ความสำคัญกับอำนาจในที่ประชุม
     บทที่ 9  การควบคุมความปลอดภัย
     บทที่ 10  การจัดการเกี่ยวกับเวลาและความเครียด

28.10.55

การบริหารความขัดแย้งในองค์การ (Organization Conflict Management)


การบริหารความขัดแย้งในองค์การ (Organization Conflict Management)
ISBN :978-616-305-628-3
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2555
ขนาด (w x h) : 145 x 207 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 143 หน้า
ราคา :   140 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1  ความขัดแย้ง
     บทที่ 2  แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความขัดแย้ง
     บทที่ 3  กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
     บทที่ 4  การป้องกันความขัดแย้ง
     บทที่ 5  การบริหารความขัดแย้ง
     บทที่ 6  การเจรจาต่อรอง

8.7.55

หลักการตลาด (Principles of Marketing)


หลักการตลาด (Principles of Marketing)
ISBN : 978-974-7622-59-1
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2555
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 185 หน้า
ราคา :  200 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 ภาพรวมของตลาดในสมัยปัจจุบัน
     บทที่ 2 การตลาดเชิงกลยุทธ์
     บทที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภค
     บทที่ 4 การแบ่งส่วนตลาดและตลาดเป้าหมาย
     บทที่ 5 การตลาดและแนวความคิดของการวางแผนและกลยุทธ์
     บทที่ 6 แนวคิดสินค้าและบริการ
     บทที่ 7 แนวความคิดและกลยุทธ์วัฏจักรของสินค้า
     บทที่ 8 กลยุทธ์ด้านราคา
     บทที่ 9 การส่งเสริมการขายสำหรับผู้บริโภคและธุรกิจ
     บทที่ 10 การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
     บทที่ 11 กลยุทธ์การจัดจำหน่ายและการบริหารงานจัดส่งสินค้า
     บทที่ 12 การวิจัยการตลาดและระบบข้อมูลข่าวสาร

20.8.54

การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) "เล่มปรับปรุงใหม่"การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management)
ISBN : 978-616-922-300-6
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2554
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 492 หน้า
ราคา :  290 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 การจัดการสมัยใหม่ : ทักษะเพิ่มความสำเร็จ
     บทที่ 2 แนวความคิดทางการจัดการ
     บทที่ 3 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
     บทที่ 4 การจัดการและความหลากหลาย
     บทที่ 5 หลักการวางแผน
     บทที่ 6 การตัดสินใจ
     บทที่ 7 การกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินงาน
     บทที่ 8 ความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่และการมอบหมายงาน
     บทที่ 9 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
     บทที่ 10 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
     บทที่ 11 การส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
     บทที่ 12 ภาวะผู้นำ
     บทที่ 13 การจูงใจ
     บทที่ 14 การจัดการโครงสร้างองค์การและวัฒนธรรมองค์การ
     บทที่ 15 กลุ่มและทีมที่มีประสิทธิผล
     บทที่ 16 ความเข้าใจเกี่ยวกับคน : ทัศนคติการรับรู้และการเรียนรู้
     บทที่ 17 หลักของการควบคุม
     บทที่ 18 เทคโนโลยีสารสนเทศ
     บทที่ 19 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่

28.11.53

ทฤษฎีองค์การ ฉบับแนวใหม่ (Organization Theory)

ทฤษฎีองค์การ ฉบับแนวใหม่ (Organization Theory)
ISBN : 978-974-401-904-2
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2554
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 236 หน้า
ราคา :  240 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 ทฤษฎีองค์การ
     บทที่ 2 ประสิทธิผล
     บทที่ 3 โครงสร้างองค์การ
     บทที่ 4 การออกแบบองค์การ
     บทที่ 5 ขนาดขององค์การ
     บทที่ 6 อำนาจหน้าที่ อำนาจและการเมืองในองค์การ
     บทที่ 7 เทคโนโลยีองค์การ
     บทที่ 8 สิ่งแวดล้อม
     บทที่ 9 วัฒนธรรมองค์การ
     บทที่ 10 การเกิดองค์การ การเจริญเติบโตการเสื่อมถอยและการสิ้นสุดขององค์การ
     บทที่ 11 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
     บทที่ 12 องค์ประกอบพื้นฐานขององค์การและองค์การในอนาคต

การจัดการระหว่างประเทศ (International Management)

การจัดการระหว่างประเทศ (International Management)
ISBN : 978-974-401-817-5
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2553
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 208 หน้า
ราคา :  200 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 การจัดการระหว่างประเทศ : มุมมองระดับโลก
     บทที่ 2 กลยุทธ์ด้านต่างประเทศ : การสร้างคุณค่าสินค้าในตลาดต่างประเทศ
     บทที่ 3 โครงสร้างองค์การและระบบควบคุม
     บทที่ 4 การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
     บทที่ 5 โอกาสที่ดีในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศและทางเลือกในการเป็นผู้ประกอบการ (เจ้าของกิจการ)
     บทที่ 6 การสื่อสารที่มีประสิทธิผลข้ามวัฒนธรรม
     บทที่ 7 การจูงใจข้ามวัฒนธรรม
     บทที่ 8 การเป็นผู้นำข้ามวัฒนธรรม
     บทที่ 9 การวางแผนกลยุทธ์ระดับโลก
     บทที่ 10 พันธมิตรระดับโลกและปฏิบัติตามกลยุทธ์
     บทที่ 11 การจัดการระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และการเมือง
     บทที่ 12 อนาคตของการจัดการระหว่างประเทศ

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)

การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
ISBN : 978-974-235-126-7
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2553
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 219 หน้า
ราคา :  220 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 การบริหารเชิงกลยุทธ์
     บทที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์
     บทที่ 3 การวิเคราะห์ภายนอก : โอกาส, อุปสรรค การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์คู่แข่งขัน
     บทที่ 4 การวิเคราะห์ภายใน ขีดความสามารถที่แตกต่าง ข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขันและความสามารถในการทำกำไร
     บทที่ 5 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
     บทที่ 6 กลยุทธ์ระดับบริหาร
     บทที่ 7 กลยุทธ์หน้าที่
     บทที่ 8 การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันโดยผ่านกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
     บทที่ 9 กลยุทธ์ระดับบริษัท : การผสมผสานตามแนวนอน, การผสมผสานตามแนวตั้ง
     บทที่ 10 การสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันผ่านกลยุทธ์ระดับหน้าที่
     บทที่ 11 การควบคุมกลยุทธ์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     บทที่ 12 ผู้นำกลยุทธ์

แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์และทฤษฎีระบบราชการ

แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์และทฤษฎีระบบราชการ
ISBN : 978-974-10-7047-3
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2551
ขนาด (w x h) : 145 x 207 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 131 หน้า
ราคา :  150 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 รัฐประศาสนศาสตร์ ความหมายของคำว่า รัฐประศาสนศาสตร์
     บทที่ 2 แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์และวิกฤตทางด้านเอกลักษณ์
     บทที่ 3 รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่
     บทที่ 4 แนวทางรัฐประศาสนศาสตร์ในประเทศไทย
     บทที่ 5 เปรียบเทียบการบริหารรัฐกิจแบบเก่าและการบริหารรัฐกิจแบบใหม่
     บทที่ 6 ทฤษฎีระบบราชการ
     บทที่ 7 การปฏิรูประบบราชการไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

การสื่อสารทางธุรกิจ (Business Communication)

การสื่อสารทางธุรกิจ (Business Communication)
ISBN : 978-974-04-0782-9
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2551
ขนาด (w x h) : 145 x 207 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 184 หน้า
ราคา :  170 ฿

  สารบัญ :
     บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารทางธุรกิจ
     บทที่ 2 หลักการในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
     บทที่ 3 การติดต่อสื่อสาร
     บทที่ 4 หัวใจสำคัญในการสื่อสารด้วยคำพูด
     บทที่ 5 การฟัง การเขียน การอ่าน และการสื่อสาร
     บทที่ 6 การหางานและการเขียนประวัติ
     บทที่ 7 การสื่อสาร การจ้างงานและการสัมภาษณ์
     บทที่ 8 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในโลกธุรกิจ

การพัฒนาองค์การ (Organization Development)


การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
ISBN : 978-974-7519-94-5
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2554
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 221 หน้า
ราคา :  200 ฿

 สารบัญ :
     บทที่ 1 จุดเริ่มต้นทั่วๆไปที่จะพัฒนาองค์การ
     บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงในองค์การ
     บทที่ 3 การวิจัยและประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
     บทที่ 4 การวินิจฉัยองค์การ กลุ่มและงาน
     บทที่ 5 การสอดแทรกการพัฒนาองค์การ
     บทที่ 6 ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
     บทที่ 7 การนำการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
     บทที่ 8 การพัฒนาองค์การ
     บทที่ 9 การปฏิรูปองค์การ
     บทที่ 10 แนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาองค์การ

องค์การและการจัดการ (Organization & Management)

องค์การและการจัดการ (Organization & Management)
ISBN : 978-974-88177-4-3
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2553
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 272 หน้า
ราคา :  230 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
     บทที่ 2 พัฒนาการของแนวคิดทางการบริหาร
     บทที่ 3 การวางแผน
     บทที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์
     บทที่ 5 การจัดองค์การ
     บทที่ 6 การสร้างวัฒนธรรมในองค์การ
     บทที่ 7 อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การมอบอำนาจหน้าที่และการมอบหมายงาน
     บทที่ 8 การจัดหาบุคลากร
     บทที่ 9 การตัดสินใจ
     บทที่ 10 ภาวะผู้นำ
     บทที่ 11 การจูงใจ
     บทที่ 12 ความเข้าใจในทีมงาน
     บทที่ 13 การติดต่อสื่อสาร
     บทที่ 14 การควบคุม

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับแนวใหม่ (Human Resource Management)


การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับแนวใหม่ (Human Resource Management)
ISBN : 974-93872-0-1
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2552
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 254 หน้า
ราคา :  220 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
     บทที่ 2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
     บทที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
     บทที่ 4 โอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน
     บทที่ 5 การวิเคราะห์และการออกแบบงาน
     บทที่ 6 การสรรหาบุคคล
     บทที่ 7 การเลือกสรรบุคลากร
     บทที่ 8 การพัฒนาอาชีพ
     บทที่ 9 การฝึกอบรมและการพัฒนา
     บทที่ 10 การประเมินผลและการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
     บทที่ 11 การบริหารค่าตอบแทน
     บทที่ 12 รางวัลจูงใจในการทำงาน
     บทที่ 13 สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง
     บทที่ 14 ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน
     บทที่ 15 การจัดวินัยและสหภาพแรงงานสัมพันธ์
     บทที่ 16 ความท้าทายในการจัดการก้านทรัพยากรมนุษย์
     บทที่ 17 การสร้างระบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูง

ทฤษฏีองค์การ (Organization Theory)

ทฤษฏีองค์การ (Organization Theory)
ISBN : 974-93235-1-3
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2551
ขนาด (w x h) : 145 x 207 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 234 หน้า
ราคา :  170 ฿

 สารบัญ :
     บทที่ 1 องค์การ : ความหมายและแนวการศึกษา
     บทที่ 2 พัฒนาการแนวความคิดทฤษฎีองค์การ
     บทที่ 3 เปรียบเทียบทฤษฎีองค์การตามแนวทัศนะคลาสสิค
     บทที่ 4 การจัดรูปแบบและการกำหนดโครงสร้างองค์การ
     บทที่ 5 สภาพแวดล้อมกับโครงสร้างโครงการ
     บทที่ 6 การเปลี่ยนแปลงในองค์การ

ภาวะผู้นำ LEADERSHIP ฉบับก้าวล้ำยุค

ภาวะผู้นำ LEADERSHIP ฉบับก้าวล้ำยุค
ISBN : 974-91827-0-7
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2553
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 284 หน้า
ราคา :  220 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานของภาวะผู้นำ
     บทที่ 2 ความสำคัญของการเรียนรู้ภาวะผู้นำ
     บทที่ 3 ภาวะผู้ตาม
     บทที่ 4 แนวทางการศึกษาพื้นฐานและทฤษฎีของภาวะผู้นำ
     บทที่ 5 ภาวะผู้นำและการจูงใจ
     บทที่ 6 การเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์
     บทที่ 7 ภาวะผู้นำที่มีคุณสมบัติพิเศษ
     บทที่ 8 ความเป็นผู้นำแบบปฏิรูป
     บทที่ 9 แหล่งของอำนาจและกระบวนการใช้อิทธิพล
     บทที่ 10 การนำการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
     บทที่ 11 ภาวะผู้นำในการติดต่อสื่อสาร
     บทที่ 12 การนำทีมงาน
     บทที่ 13 การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

พฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior)

พฤติกรรมองค์การ (Organization Behavior)
ISBN : 974-91826-9-3
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2551
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 518 หน้า
ราคา :  380 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 พฤติกรรมองค์การ
     บทที่ 2 ทัศนคติ
     บทที่ 3 ค่านิยม
     บทที่ 4 บุคลิกภาพ
     บทที่ 5 ความพอใจในงาน
     บทที่ 6 การรับรู้
     บทที่ 7 การเรียนรู้
     บทที่ 8 การจูงใจ
     บทที่ 9 พฤติกรรมกลุ่ม
     บทที่ 10 การติดต่อสื่อสาร
     บทที่ 11 การตัดสินใจ
     บทที่ 12 การเจรจาต่อรอง
     บทที่ 13 ความขัดแย้ง
     บทที่ 14 อำนาจ
     บทที่ 15 วัฒนธรรมองค์การ
     บทที่ 16 ผู้นำ
     บทที่ 17 การเปลี่ยนแปลงองค์การ