แนะนำหนังสือของเรา

Our Facebook

28.11.53

องค์การและการจัดการ (Organization & Management)

องค์การและการจัดการ (Organization & Management)
ISBN : 978-974-88177-4-3
ผู้แต่ง : รศ.ดร.วิเชียร  วิทยอุดม
ปีที่พิมพ์ : 2553
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 272 หน้า
ราคา :  230 ฿

สารบัญ :
     บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
     บทที่ 2 พัฒนาการของแนวคิดทางการบริหาร
     บทที่ 3 การวางแผน
     บทที่ 4 การวางแผนกลยุทธ์
     บทที่ 5 การจัดองค์การ
     บทที่ 6 การสร้างวัฒนธรรมในองค์การ
     บทที่ 7 อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การมอบอำนาจหน้าที่และการมอบหมายงาน
     บทที่ 8 การจัดหาบุคลากร
     บทที่ 9 การตัดสินใจ
     บทที่ 10 ภาวะผู้นำ
     บทที่ 11 การจูงใจ
     บทที่ 12 ความเข้าใจในทีมงาน
     บทที่ 13 การติดต่อสื่อสาร
     บทที่ 14 การควบคุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น